ŠTO JE ZAŠTITA NA RADU

ŠTO JE ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na sve zaposlene osobe, ali i na druge osobe koje obavljaju neki rad - studente, volontere, učenici na stručnoj praksi, osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i druge osobe. (zakon o zaštiti na radu NN)

Svrha Zakona o zaštiti na radu je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti.

OBVEZA IZRADE PROCJENE RIZIKA NA RADU, UGOVARANJE OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, IMENOVANJE OVLAŠTENIKA, NESMETANO OBAVLJANJE DUŽNOSTI POVJERENIKA RADNIKA, OSNIVANJE ODBORA ZA ZAŠTITU NA RADU, OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN, OBAVJEŠĆIVANJE I SAVJETOVANJE, POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA, ZAŠTITA POSEBNO OSJETLJIVIH SKUPINA RADNIKA, SREDSTVA RADA, OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA I MJESTA RADA, NADZORNI UREĐAJI KAO SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU, TEHNOLOGIJA RADA I RADNI POSTUPCI, RADNI OKOLIŠ, UPORABA OPASNIH KEMIKALIJA NA RADU, BIOLOŠKI AGENSI NA RADU, STRES NA RADU ILI U VEZI S RADOM, SIGURNOSNI ZNAKOVI, PISANE OBAVIJESTI  I UPUTE, ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE, NEPOSREDNOG I ZNAČAJNOG RIZIKA, EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE, PRUŽANJE PRVE POMOĆI, ZAŠTITA NEPUŠAČA, ZABRANA UZIMANJA ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI, EVIDENCIJE, ISPRAVE I OBAVIJESTI, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU, MEDICINA RADA, OBVEZE POSLODAVCA PREMA TIJELIMA NADZORA, PRIVREMENO RADILIŠTE, USKLAĐIVANJE OBAVLJANJA RADOVA, KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

 

Sustav zaštite od požara je skup aktivnosti koje podrazumijevaju planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. Kod pravnih osoba, poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike s navedenim planovima te odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita ljudi i imovine ugroženih požarom.