USLUGE, Procjena rizika

Procjenu opasnosti je naslijedila procjena rizika. Procjena rizika je temeljni akt iz zaštite na radu kod poslodavca. Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je obavezan  procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu.

U Zakonu o zaštiti na radu piše da je poslodavac obavezan imati izrađenu procjenu rizika u pisanom ili elektroničkom obliku te da je ta ista procjena rizika dostupna svakom radniku na mjestu rada.

Na temelju procjene rizika poslodavac je dužan primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te  poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Pravilnik o izradi procjene rizika.